HENRI TENGVALL HAR AVLIDIT

Ö-FONDENS GRUNDARE HAR LÄMNAT OSS.

Tillsammans med Björn Carlsson grundade Henri Tengvall 2010

Stiftelsen för Stockholms mellanskärgård (Ö-fonden)

Henri var född 1939, växte upp i Bromma och studerade vid Handelshögskolan i Stockholm. Efter en framgångsrik karriär inom industrin, såväl i Sverige som utomlands, flyttade Henri med sin familj 2005 till Möja. Sedan dess har Henri inspirerat och fullföljt ett stort antal skiftande projekt, till gagn för Möja och dess kringliggande öar. Det är en lång lista med projekt där Henris entusiasm och energi i symbios med hans kompetens och stora kontaktnät varit avgörande. Som exempel kan nämnas Ö-slakt i Tavastboda, Ulviks Gård på Möja, det så kallade Möjaprojektet (fler betesdjur), Möjahallen, Bergs vatten och avlopp samt det projekt han var mitt uppe i när han avled, Seastop-projektet (gästhamnar mm). I många av dessa har även Ö-fonden deltagit som en startgenerator.

I Ö-fondens styrelse kommer Henri att lämna ett stort tomrum, såväl på det professionella som det mänskliga planet. Det blir omöjligt att ersätta Henri.
 

I Ö-fonden kommer Henris ande för alltid att sväva över dess arbete.

Ö-fonden skall fortsätta i Henri’s anda.

Harö den 16 mars 2018

Magnus Odin

Ordförande i stiftelsen Ö-fonden

 

 

 

 

Möja Turistförening har fått ny hemsida

Öfonden har hjälpt Möja Turistförening med bidrag och projektledning vid utveckling av ny hemsida 

www.mojaturistinfo.se.

 

Öfonden

Syfte; bevara ett öppet och levande skärgårdslandskap

  • utveckla kultur- och naturvärden i Stockholms mellanskärgård inom cirka 10 distansminuter från Möja
  • att bevara ett öppet och levande skärgårdslandskap
  • bevara, utveckla eller öka intresset för skärgårdslandskapet bland allmänheten, inte minst bland barn och ungdom
  • utge bidrag, på ansökan, till främjande av ovanstående syften